Calendar Ortodox 29 martie 2023: Sărbătoarea zilei de miercuri. E ziua tuturor celor care poartă acest nume sfânt

Calendar ortodox 29 martie 2023. Sfântul Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor, este sărbătorit miercuri în calendarul creștin.

Calendar ortodox 29 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor. Astăzi este ziua tuturor celor care poartă numele Sfântului Sfințit Mucenic Marcu și derivate ale acestuia: Marcel, Marcela, Marcelina, Marcian, Marciana.

Canon de rugăciune către Sf Mc Marcu pe care este bine să-l citești miercuri, 29 martie 2023.

Calendar ortodox 29 martie 2023. Sărbătoare

Calendar ortodox 29 martie 2023. Sfântul Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor, este sărbătorit în calendarul ortodox în fiecare an la data de 29 martie, dată la care a primit cununa muceniciei.

Sf Marcu s-a născut în zilele împăratului Constantin cel Mare (306-337), cel care a oprit prigoanele împotriva creştinilor, dând deplină libertate Bisericii lui Hristos, prin Edictul de la Mediolanum (Milano) din anul 313. Şi era Sfântul Marcu plin de râvnă pentru răspândirea cuvântului Evangheliei, aducând mulţime de popor pe calea mântuirii, atât prin predicile sale pline de har, cât şi prin pilda propriei sale vieţi curate. Drept aceea, a fost sfinţit episcop în cetatea Aretuselor, din Siria.
Însă, în anul 361, urcând pe tronul împărătesc nepotul lui Constantin cel Mare, Iulian, cel care s-a lepădat de credinţa creştină, acesta a pornit prigoană ­împotriva Bisericii lui Hristos. Deci, ajungând păgânii şi în Siria, l-au prins pe Episcopul Marcu şi l-au bătut, l-au împuns cu suliţe şi cu trestii ascuţite, apoi au turnat saramură peste rănile sale. După aceea, l-au uns cu miere şi l-au lăsat la soare să-l mănânce viespile şi albinele. Dar el, deşi era bătrân, cu puterea harului lui Hristos a răbdat toate acestea prin multă rugăciune, încât mulţi păgâni văzând râvna sa au crezut în Hristos-Domnul, scrie ziarullumina.ro .
Calendar ortodox 29 martie. Rugăciune
Canon de rugăciune către Sf Mc Marcu pe care este bine să-l citești miercuri, 29 martie 2023.

Cântarea 1, glasul 1

Irmosul:

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe luminătorul cel străluci­tor al Bisericii lui Hristos să-l lăudăm, credincioşilor, ca pe cel ce cu lumina credinţei a lu­minat pe neamurile care slă­vesc pe Făcătorul tuturor.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În grădina credinţei lui Hristos crescut fiind şi sporind duhovniceşte, ierarhe, către Dânsul ai alergat plin de stră­lucire, fericite, prin înălţimea pătimirii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduitor şi învăţător tainic al lui Hristos şi slujitor curat fiind, sufletul ţi-ai pus pen­tru El şi ai adus Lui ca jertfe pe cei ce au pătimit împreună cu tine, Sfinte Părinte Marcu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neamul oamenilor, dobân­dind izbăvire din stricăciune şi moştenind prin tine cinstea nestricăciunii şi a vieţii celei nemu­ritoare te măreşte, Ceea ce eşti de Dumnezeu cu har dăruită.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Întărire fii mie, Cel Ce ai în­temeiat pământul pe ape, că nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu focul cuvintelor tale ai uscat pâraiele cele tulburi ale înşelăciunii şi ai izvorât apele cunoştinţei lui Hristos, Părinte Marcu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tabăra vrăjmaşului ai risi­pit-o, Sfinte Părinte Marcu, cu che­marea lui Hristos şi prin cu­vintele tale ai adunat pe nea­muri către dragostea Lui.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea mucenicilor, având ca Îndrumător pe Hristos Mân­tuitorul, a biruit războiul cel neîmpăcat al înşelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru necazuri având, Fecioară, ca acoperământ mijlocirea ta, noi, cei ce te cinstim pe tine, din primejdii suntem izbăviţi.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Înţeles-am, Atotputernice, iconomia Ta şi cu frică Te-am preaslăvit, Mântuitorule.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Uscat-ai pâraiele cele tulburi ale înşelăciunii şi ai luptat îm­potriva minciunii, fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cufundat-ai în noianul înţe­lepciunii tale, Sfinţite Mucenice Marcu, prostia închinătorilor la idolii cei elineşti.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tărie ai înarmat ceata împreună luptătorilor cu tine, ierarhe al Domnului, cu învăţă­turile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca una care eşti apărătoarea noastră, a celor ce te lăudăm pe tine, Preacurată, doboară semeţia vrăjmaşilor noştri.

C ântarea a 5-a

Irmosul:

De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai sărăcit pentru noi şi crucea şi moartea ai răbdat în Trupul Tău.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împotriva mâniei celor po­trivnici, ca un următor al lui Hristos, ai pus îndelungă răbdarea, cuvioase; prin care ai umilit semeţiile lor şi ai biruit.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu desele lovituri ale săge­ţilor fiind rănit, cuvioase, ai rănit pe cei ce te săgetau iar tu te-ai păstrat neatins, cu harul cel Dumnezeiesc.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte apărători tari ai dreptei credinţe şi neînvinşi, în­ţelepţilor, cu vitejie v-aţi împo­trivit celor ce nu se plecau şi luptau împotriva adevărului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mai multe

+ There are no comments

Add yours